Algemene voorwaarden

1. INFORMATIE OVER ONS

 

Deze site wordt beheerd door en de goederen die u aanschaft worden door Bemontex BV ("wij") geleverd. Wij zijn geregistreerd in de Nederlandse Kamer van Koophandel onder bedrijfsnummer 30055108 en met onze maatschappelijke zetel te Morsebaan 2, 3439 NA, Nieuwegein, Nederland, dat is ons belangrijkste handelsadres.

Ons btw nummer is NL009125929B01.

U kunt ons per e-mail contact opnemen met [email protected], telefonisch op +31 (0) 30 605 2260 of schrijf ons op ons geregistreerde adres hierboven.

2. JE PERSOONLIJKE INFORMATIE

 

Wij zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken in overeenstemming met ons privacybeleid, dat u hier kunt opzoeken.

 

3. BESTELLEN

 

U kunt een bestelling plaatsen om goederen te kopen die geadverteerd worden voor verkoop op deze site door de aanwijzingen op het scherm te volgen nadat u op het item dat u wilt kopen wilt klikken. U krijgt de mogelijkheid om eventuele invoerfouten in uw bestelling te controleren en corrigeren tot op het moment dat u uw bestelling plaatst door op de knop 'Betalen met verplichting tot betaling' op de kassa te klikken. Als u een bestelling voor goederen via deze site door op de 'Bestel met verplichting om te betalen' knop klikt, is uw bestelling ons een aanbod om de goederen die u op deze site heeft besteld te kopen.

Wij accepteren de ontvangst van uw bestelling door u een automatisch gegenereerde e-mail te sturen die uw bestelling accepteert. Met deze e-mail wordt het contract afgesloten.

Het contract zal alleen betrekking hebben op de specifieke goederen die in onze e-mail worden verwezen, die onze acceptatie van uw bestelling bevestigen. U moet de gegevens in deze e-mail lezen en controleren om ervoor te zorgen dat ze juist zijn.

Als de details in de e-mail die uw bestelling bevestigen niet correct zijn, of als u niet tevreden bent met de gegevens in de email, kunt u contact opnemen met [email protected]

De contractuele taal is Engels.

Waar we uw bestelling accepteren, hebben wij een wettelijke plicht om goederen te leveren die voldoen aan deze Algemene Voorwaarden.

 

4. PRIJS- EN LEVERINGSKOSTEN

 

Informatie die op deze site wordt getoond met betrekking tot de prijsbepaling, kan zonder voorafgaande kennisgeving door ons gewijzigd worden, maar die op het moment van de bestelling worden de prijzen van die bestelling toegepast.

Soms kan er een fout optreden en de goederen onjuist worden geprijsd, in welke omstandigheden zullen wij niet verplicht zijn om de goederen te leveren tegen de incorrecte prijs of helemaal niet. Wij zullen (naar eigen goeddunken) uw bestelling annuleren en de door u betaalde prijs terugbetalen of redelijke pogingen doen om u te contacteren en u te vragen of u de bestelling bij de juiste prijs wilt doorgaan. Als wij u niet kunnen contacteren of u niet wilt doorgaan met de bestelling tegen de juiste prijs, zullen wij uw bestelling annuleren en de prijs die u betaald heeft terugbetalen. Als de juiste prijs van de goederen echter minder is dan onze aangegeven prijs, kunnen wij (naar eigen goeddunken) met uw bestelling doorgaan en het lagere bedrag bij verzending opladen.

Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen inclusief btw (indien van toepassing), maar exclusief verzendkosten. Bezorgkosten kunnen hier worden bekeken.

Zij worden u afzonderlijk meegedeeld voordat u uw bestelling heeft ingediend en wordt per e-mail aan u bevestigd.

 

5. BESCHIKBAARHEID EN LEVERING

 

Informatie die op deze site wordt getoond met betrekking tot de beschikbaarheid is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij kunnen geen permanente of continue beschikbaarheid van alle producten op deze site garanderen. Alle bestellingen zijn te allen tijde afhankelijk van beschikbaarheid.

Wij leveren momenteel alleen naar Nederland, België, Luxemburg en Duitsland. Wij leveren de door u bestelde goederen naar het adres dat u ons voor bezorging geeft bij het plaatsen van uw bestelling op deze site.

De levering gebeurt volgens de informatie op de productpagina's nadat uw bestelling is geaccepteerd.

Wij zullen redelijke inspanningen doen om de goederen op een bepaalde datum te leveren, ofwel binnen 30 dagen na de dag waarop wij uw bestelling accepteren, of indien er geen datum is aangegeven. Bij onvoorziene omstandigheden buiten onze redelijke controle (bijvoorbeeld ongunstige weersomstandigheden, onvoorspelbare vertragingen veroorzaakt door verkeersopstoppingen, wegwerkzaamheden, afwijkingen of mechanische afbraak, in ieder geval voor zover dan onze redelijke controle) kunnen we niet in staat zijn om Lever de goederen binnen deze tijdschema's en wij zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-levering van de goederen indien de vertraging of het falen geheel of gedeeltelijk door dergelijke omstandigheden wordt veroorzaakt. Indien een levering niet plaatsvindt, komen wij en u akkoord met een alternatieve leveringsdatum.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor eventuele vertraging in de levering, veroorzaakt door de onbeschikbaarheid van iemand om de producten te leveren. Het is uw verantwoordelijkheid om contact op te nemen met het postkantoor of koeriersbedrijf, zoals van toepassing, om de verzameling of levering van producten die niet kunnen worden geleverd, te regelen omdat u niet beschikbaar was.

 

6. BETALING

 

Betaling voor goederen dient te geschieden volgens de procedure die in de informatiepagina "Betaalmethoden" wordt uiteengezet.

 

7. RECHT OM TE ANNULEREN

 

U heeft het recht om dit contract binnen 14 dagen te annuleren zonder om redenen te geven.

De opzeggingstermijn vervalt na 14 dagen vanaf de dag waarop u verwerven, of een derde partij dan de vervoerder en aangegeven door u verwerven, fysiek bezit van het laatste goed.

 

Om het recht om te annuleren, dient u ons te informeren (Bemontex BV, Morsebaan 2, 3439 NA, Nieuwegein, Nederland, [email protected], Telefoonnummer: +31 (0) 30 605 2260 ) van uw beslissing om dit te annuleren Contract met een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief verzonden per post, fax of e-mail). U mag het bijgevoegde formulier annuleren, maar het is niet verplicht. Om aan de deadline te voldoen, is het voldoende om uw mededeling te sturen over uw uitoefening van het recht om te annuleren voordat de opzegtermijn is verstreken.

Effecten van annulering

Als u dit contract annuleert, vergoeden wij u alle ontvangen betalingen, inclusief de kosten van bezorging (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan als u een soort bezorging anders dan het minst dure type standaardlevering aangeboden door ons koos). Wij kunnen aftrek treffen van de vergoeding voor waardevermindering van de geleverde goederen, als het verlies het gevolg is van onnodige afhandeling door u. Wij zullen de vergoeding zonder onnodige vertraging doen, en uiterlijk - (a) 14 dagen na de dag van ontvangst van de geleverde goederen, of (b) (indien eerder) 14 dagen na de dag dat u bewijs levert dat u heeft De goederen teruggestuurd, of (c) als er geen geleverde goederen waren, 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte worden gesteld van uw beslissing om dit contract te annuleren. Wij vergoeden de vergoeding volgens dezelfde wijze van betaling als u voor de eerste transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders overeengekomen bent; In ieder geval hoeft u geen vergoeding te betalen als gevolg van de vergoeding.

Wij kunnen de vergoeding inhouden tot we de goederen terug hebben ontvangen of u heeft bewijs geleverd dat u de goederen heeft verzonden, naargelang het vroegst is.

U zult de goederen terugsturen of overhandigen aan ons zonder onnodige vertraging en in ieder geval uiterlijk 14 dagen vanaf de dag waarop u uw annulering van dit contract aan ons doorgegeven heeft. De deadline is voldaan als u de goederen terugstuurt voordat de periode van 14 dagen is verstreken.

U zal de directe kosten moeten dragen om de goederen te retourneren.

U bent alleen aansprakelijk voor een verminderde waarde van de goederen die voortvloeien uit de verwerking anders dan wat nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

 

8. ANNULERING DOOR ONS

 

Wij behouden ons het recht voor om het contract tussen ons te annuleren als, bijvoorbeeld:

- We hebben onvoldoende voorraad om de geleverde goederen te leveren;

- Wij leveren niet in uw omgeving; of

- Een of meer van de goederen die u bestelde werd tegen een incorrecte prijs vermeld.

Als we uw contract annuleren, zullen we u per e-mail op de hoogte stellen en u zo snel mogelijk terugbetalen naar uw rekening, welke bedrag we van uw creditcard of betaalkaart aftrekken.

 

9. TITEL EN RISICO

 

U wordt de eigenaar van de goederen die u heeft besteld wanneer ze aan u zijn geleverd en we hebben duidelijke middelen ontvangen in volle betaling voor de goederen. Zodra goederen aan u zijn afgegeven of een door u aangewezen persoon, zullen zij op eigen risico worden gehouden en bent u verantwoordelijk voor hen.

 

10. AANSPRAKELIJKHEID

 

Voorzover niet door de wet verboden, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor:

- verlies dat niet te verwachten is (verlies is voorzienbaar als het een duidelijk gevolg van onze inbreuk is of wanneer u en u op het ogenblik dat u en we het contract hebben aangenomen)
- verlies dat ontstaat wanneer wij niet in de schuld zijn of in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden; en
- bedrijfsverlies (inclusief verlies van winst, verlies van zaken, contracten, goodwill, zakelijke kans en andere soortgelijke verliezen, evenals bedrijfsonderbrekingen). Niets in deze voorwaarden zal van invloed zijn op eventuele aansprakelijkheid die we hebben: a) voor frauduleuze wanvoorstelling; (B) ter dood of persoonlijk letsel voortvloeiende uit onze nalatigheid: (c) in deel I van de Consumer Protection Act 1987; D) inbreuk maken op eventuele voorwaarde met betrekking tot de titel of stilte van of in verband met door ons geleverde goederen; Of (e) met betrekking tot enige andere aansprakelijkheid, met inbegrip van aansprakelijkheid bij verkoop van goederen of levering van dienstenwetgeving, die niet door de toepasselijke wetgeving uitgesloten of beperkt mogen worden.

 

11. EVENEMENTEN ZIJN ONZE CONTROLE

 

Wij zijn u niet aansprakelijk voor eventuele vertraging bij het leveren van goederen die u heeft besteld, die wordt veroorzaakt door een gebeurtenis of omstandigheid buiten onze redelijke controle (met inbegrip van, zonder beperking, ongevallen, extreme weersomstandigheden, brand, explosie, overstroming, storing, aardbeving, Natuurramp, gebrek aan telecommunicatienetwerken, onmogelijkheid om vervoersnetwerken te gebruiken, godsdiensten, terroristische aanval, oorlog, burgerlijke opstand, onlusten, stakingen, lockouts en andere industriële geschillen, handelingen of beperkingen van de overheid, en het opleggen van beperkingen op de invoer of de uitvoer ).

 

12. ALGEMEEN

 

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar is, wordt de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van enig ander deel van deze Voorwaarden en de rest van de betreffende bepaling niet beïnvloed.

Geen andere persoon dan u en wij heeft rechten om onze overeenkomst te handhaven, of het nu gaat onder de Contracts (Rights of Third Parties Act) 1999 of anderszins.

Als we niet volhouden dat u uw verplichtingen uit hoofde van onze overeenkomst nakomt of als we onze rechten niet tegen u afdwingen, of als we dat uitstellen, betekent dat niet dat we onze rechten tegen u hebben afgezien en niet Betekent dat u niet aan die verplichtingen moet voldoen. Als we een standaard van u afzien, zullen wij dit alleen schriftelijk doen, en dat betekent niet dat we automatisch een latere standaard van u afzien.

U mag uw rechten of verplichtingen onder onze overeenkomst niet toewijzen of overdragen, tenzij wij schriftelijk overeenkomen.

Wij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving bijwerken, wijzigen en wijzigen. Elke keer dat u goederen bestelt of anderszins aan ons koopt, gelden de voorwaarden die op dat moment van toepassing zijn (zoals op deze site vermeld). Controleer deze website om ervoor te zorgen dat u begrijpt welke voorwaarden en bepalingen van toepassing zijn.

 

13. WET EN JURISDICTIE

 

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de Nederlandse wetgeving. Elk contract voor de aankoop van goederen van deze site en eventuele geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of in verband met een dergelijk contract zijn onderworpen aan Nederlands recht. U en wij zijn het erover eens dat de rechtbank van Nederland niet-exclusieve bevoegdheid heeft.

 

 

is toegevoegd aan uw winkelwagen.

Niet op voorraad

Het gewenste aantal voor “” is niet beschikbaar.